Пътят към усточйчива индистриална политика. Роля на правилтелствата и синдикалните организации.

Пътят към усточйчива индистриална политика.
Роля на правилтелствата и синдикалните организации.

IndustriALL Global Union представлява 50 милиона работници по целия свят в добивната, промишлената и обработвателната индустрия. Бъдещата устойчивост на тези индустрии зависи изцяло от стратегическите избои на правителствата. Синдикатите имат решаваща роля при работата с правителствата и бизнеса, за да се гарантира, че синдикални цели за създаване на работни места, признаване на правата на човека и опазване на околната среда се спазват. Именно затова IndustriALL се заема с амбициозния план съвместно с членските организации да развиват и прилагат устойчива промишлена политика.
Целта е да се предизвикат дискусии относно устойчивите политики чрез предоставяне на допълнителна информация за някои от основните проблеми, които трябва да бъдат взети предвид. От IndustriALL предвиждат срещи на глобално, регионално, отраслово ниво, за да се стигне до общо разрабовтване за приоритетите за всеки сектор или регион.

Какво означава устойчива индустриална политика?

Устойчивостта се определя като отговарящи на настоящите нужди мерки, който да не подлагат на риск нуждите на бъдещите поколения. Това предполага здравословна среда, здрава икономика и общество изградено върху основата на здраво глобално управление. Индустриална политика е план за насърчаване на желания модел на промишленото развитие и растеж. То следва стратегическа насоченост към определени отрасли и сектори, както и да се преценят по-широки нужди, като например транспорт и комуникационна инфраструктура,образование и обучение в умения, изследвания и енергетика.
Устойчивата индустриална политика трябва да създаде здравословна икономиката и качествена заетост, като същевременно да минимизира отрицателното въздействие върху околната среда и развиване на интересите на обществото като цяло.
Устойчива индустриална политика не е за създаване условия за предприятията да се развиват за сметка на работници, обществото и околната среда. Става въпрос за създаване на условията, при които компаниите могат да работят за да се направи устойчив принос за обществото. Индустриална политика е план
насочени към постигане на желания модел индустриално развитие и растеж. Тя трябва да бъде фокусирани върху определени стратегически индустрии и сектори, като се вземе предвид по-широкия спектър от нужди, като например транспорта и комуникационната структура, образованието и професионално развитие, научни изследвания и енергия. Устойчива индустриална политика трябва да формира една стабилна икономика и качеството на заетостта с резултат намаляване на отрицателното въздействие върху околната средаи на интерес на обществото като цяло.

Защо имаме нужда от устойчиво развитие?

Сегашната ни път е път на неустойчивост. Ние сме изправени пред криза на три фронта: екологична, икономическа и социална. Изменението на климата е реална и сериозна заплаха. Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) изчислява, че за поддържане на глобалното средно затопляне до 2°C над прединдустриалните нива е необходимо да бъдат взети важни мерки в периода 2015-2018. Ако до 2020 г. такива мерки не да бъдат взети, за да се поддържае на средно затопляне от 2°C, ще бъдат необходимио използването на технологии, които все още не са разработени или не са тествани. Колкото повече се забавят тези мерски ще се наложи социалните стнадарти и човешките права да бъдат пожертвани в името на спасяването на планетата.
Деградацията на природните системи на планетата продължава с обезпокоителни темпове. Твърде често обаче частните интереси пречат на намирането на изходи и предприемането на мерски в защита на природата.
Дейностите на глобалните корпорации се фокусира върху увеличаване на частния контрол над ресурсите, производството, потреблението и инвестициите, а рисковете и разходите, свързани с тяхните дейности се прехвърлят върху останалата част на обществото .
Стремежа за получаване на краткосрочни свръх печалби доведе до ситуация, когато се правят повече манипулации с финансови инструменти - повече от колкото се произвежда Сделките с фондове за пряко инвестиране/директно/ обещават феноменална печалба на инвеститорите, способсваща да увеличи ръста на сделките по изземване на оборотния капитал на компаниите не оставяйки средства за дългосрочни инвестиции в производство, създаване на работни места и безопасност на труда.
Икономическата криза е резултат от финансовите спекулации с цел бърза печалба и ограничаване на ефикасно инвестиране в реалната икономика.
В най-засегнатите от кризата страни работниците са платили огромните загуби на работни места и все по-нарастващата безработица. В същото време гражданите платили тази цената като данакъплатци, всъщност са загубили парите си . Те са отишли като помощ към банките, чиято дейност довежда до криза , която продължават да се плащат от бюджетния дефицит задължавайки се да плащт на банките като с това оправдават мерките на икономии.
Двойна криза - екологичен и икономически, доведе до трета - социална. Увеличаването на различията в богатството и доходите, намаляването на достъпа до образование, влошаването на здравето на населението (включително здравеопазване), бързото нарастване на нестандартната заетост и намаляването на благоприятна икономическа възможности, особено за младите хора и традиционно групи в неравностойно положение - че последствията неуспешни опита за изграждане на устойчиво общество.

Надпревара към дъното

Дейности на капитала вече не е ограничена от националните граници. Компании от всякакъв мащаб и индустрии са свързани помежду си чрез глобални мрежи, известен като световната верига на стойността. Мултинационалните корпорации развиват глобалните вериги на стойност чрез аутсорсинг на части или на целия продукционен процес. Страни се състезават за правото да бъде част от глобалните вериги на стойност, често чрез специализация на трудоемки нискоквалифицираните производствени фази.
Вместо развитие на устойчиви политики, много правителства установяват зони за износ (СИЗ), като по този начин привличат чуждестранни инвестиции. Данъчни кредити и други стимули позволяват на богатството, създадено през производство и работа, да отидете направо на върха верига а не в ръцете на служителите или развитието на местната индустрия. Резултатът е глобално състезание за намаляване на заплатите. Доставчиците надолу по веригата зависят от цената, която купувачите са готови да заплатят, което оказва негативно въздействие на възможностите на страните да се договарят за работната заплата, условията на труд и поражда риск за здравето и безопасността. Свидетели сме на историческа пропаст между заплащането и производителността, включително за сметка на колективното преговорите като механизъм за справедливо разпределение печалбите и приходите, получени от подобрената производство. В желанието си да получат максимална бързи печалба ,корпорациите предпочитат постигане на ръст на производителността чрез активизиране на работата, а не чрез развитие на иновативни подходи.

Търсене на равенство:
Социална устойчивост започва с уважение към справедливостта, правосъдието, човешки права, и човешки култури и общности. Организацията на обединените нации създаде Всеобщата декларация по правата на човека, както и трудови стандарти на Международната организация на труда артикулира много от тези стойности.
Правителствата трябва да се насочат поведение към устойчиви практики, например
чрез създаване на стимули и обществени поръчки. Благодарение на използването на на данъчните вратички от корпорациите, правителствата се лишават от огромнонколичества от данъчни приходи, които иначе биха могли да използвани за подпомагане на местното индустриално развитие и обществена инфраструктура. Нужен е изричен регламент и наказуемост на липсата на данъчни плащания.
За устойчива индустриална политика трябва подобряване на достъпа до финансиране от частния сектор и към прехода към устойчиво производство, като промяна на регламентите в финансовия сектор.
Глобалния съюз IndustriALL предтсвляващ 50 мил работници, както в енергодобиващите така и в енергопотребяващите отрасли играе много важна роля в прокарването на устойчива промишлена политика. Отраслите в които работят членовете на IndustriALL създават стойност чрез преобразуване на природни суровини, промишлени продукти чрез прозиводство и преработка. Начинат, по който това се осъществява може да има големи позитивни или негативни последици за устойчивостта. Пред всеки отрасъл и регион има свои предизвикателства и проблеми и те се различават. Устойчивостта може да бъде постигната само тогава, когато всеки от проблемите се решава в дух на интерграция, търсене на консенус, опити за намиране на баланс между екологичните , икономическите и социалните механизми на устойчивост. Планът на действеи призовава към силан промишлена политика в рамките на която, прозиводството би било признато за основен източник на ръста за националните икономики. Сега, добре платените и сигурни работни места в промишлеността, които традиционно са били източник на социален прогрес се намаляват най-вече поради глобалното съревнование за най-ниски заплати и разпространеие на местандартни форми на заетост. В много страни вобще няма промишлена политика, като не говорим вече за такава, която би отчитала устойчивостта. IndustriALL носи отговорност отразена в плана за действие за:

1. Насърчаване на силни индустриални политики, поради осузнаване на олята на
производството като основен двигател на растежа за националните икономики
2. Насърчаване на инвестициите в научноизследователската и
развойната дейност, както и обучения и умения, които да осигурят
устойчиво промишлено производство и дългосрочни перспективите за заетост
3. Подрепяне на трансфера на знания и технологии, за развиващите се страни за ускоряване на индустриализацията и създаването на качествени работни места, и опазване на околната среда.
4. Разработване на активна енергийна политика
5. Подкрепа на глобалния договор за изменение на климата, който отчита социалното последици, насърчава създаването на зелени работни места
и обхваща принципите на справедлив преход
6. Борба за нов глобален икономически и социален модел , която ще се изправи срещу различията на възможност и
богатство между страните
7. Работа с други глобални синдикати за осигуряване на това, правителствата да предпроемат конкретни мерски за борба с бедността, безработицата, неравенството и социалната несправедливост
8. Отстояване на това търговията да бъде основана на принципите на справедливостта и равенството, повишаване жизненият страндарт чрез ръст на заетостта, подобряване на социалната защита и защита на основополагащите трудови права,екологически стандарти, човешки права и демокрация
9. Работа с цел осигуряване на вкючването на основополагащите трудови стандарти на МОД във всички търговски съглашения и механизми на глобалните финансови институции
10. Изграждане на солидарност между членските организации срещу негативното влияние на откриването на пазари върху заетостта и правата на работниците в рамките на търговските сделки.
11. Съдействие на регулирането на глобалните финансови пазари , което ще предотврати още една катастрофа на реалната икономика поради финансови спекулации и ще постави бариера на пътя на използването на данъчни обежища
12. Призоваване на въвеждане на международен данък върху финансовите транзакции

Път на развитие:

Организациите обединили се в IndustriALL са свършили по-голямата работа.Всяка от тя е имала свои амбиции в обаластта в достигането на високо развитие. Тази дейност е позволила на членските организации да се застъпят за справедливо, широко за задължително за спазване глобално съглашение по изхвърлянето на парникови газаове. Сега пред IndustriALL стои реалната и остра необходимост да се обърнат към обработващата промишленост, прозиводството и енергетиката от гледна точка на устойчивостта. Такава насока би позволила да се разработи съгласувана и устойчива политика на международно ниво и да се помогне на членските организации на национално и регионално равнище. С тази цел се разработва платформа за устойчива промишлена политика, която би могла да бъде подкрепена от членските организации и , която би могла да се разпространява като основа за влияние върху павителства и мултинационални компании. Такъв подход предполага формиране на съюзи с други работнически организации и социални партниори. Всички членски организации се призовават към това да участват в разработването на подхода на организацията към устойчива промишлена плитика, максимизация на нашето влияние с цел ориентиране на глобалната икономика към устойчиво бъдеще.