Младежка беразботица

Младите хора са по-уязвими по отношение на безработицата, от по-старите възрастови групи.От началото на кризата, младежката безработица се е увеличила неимоверно в почти всички европейски страни. Коефициентът на младежка безработица е повече от два пъти по-висока, както и за всички останали възрастови групи в Европейския съюз (ЕС) през третото тримесечие на 2012 г.
Инвестиране в младите хора е необходимо за улесняване и подкрепа чрез образование до качествени устойчиви работни места. Младежки гаранция е точна мярка, която може да даде възможност на младите хора да отговарят на техните индивидуални способности и стремежи с обществени и икономически изисквания, чрез широка гама от възможни краткосрочни и дългосрочни мерки за подкрепа в областта на образование или обучение и възможности за работа. Такава гаранция е насочена към младите които са дългосрочно безработни или неактивни на пазара на труда.
Младежката гаранция дефакто предтсвлява социална инвестиция в бъдещето на европейските икономики и общества; разходите и възлиза на € 10 милиарда като са сравнително ниски в сравнение с разходите, оценени на € 100.0 милиарда за младите хора, които не са в образование, обучение или заетост. Гаранцията на младежта може да бъде ефективна само ако тя се основава на определени принципи:
- Трябва да се финансира от Европейския социален фон или други структурни фондове
- Трябва да бъде насочена към младите хора, които са в периферията на пазара на труда
- Трябва да включва различни мерки – качествено обучение, образование, работа
- Тя следва да осигури ранна интервенция в рамките на ограничен период от време. Ранна интервенция е предназначен за намаляване на отрицателните последици, които следват от дълъг период безработица или незаетост може да има не само върху уменията и знания на младия човек, шансовете за намиране на работа, и потенциал за печалба в дългосрочен план, но и върху тяхното благополучие ;
- С определението млад човек се има предвид до 29 годишна въразст
- Липса на дискриминация
- Прилагане на индивидуален подход
- Трябва да се определи централна роля на държавните служби по заетостта
- Участието трябва да бъде безусловно
- Съответните заинтересовани страни (включително и бизнес асоциации, социални партньори, по-специално синдикатите и младежки организации) на местно, регионално и национално равнище, следва да бъдат включени в неговото проектиране, изпълнение и реалното функциониране.

През януари 2013 г. около 5,7 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години са били безработни в ЕС; увеличение от 329,000 души в сравнение с година по-рано. В същото време, като цяло младежката безработица в ЕС възлиза на 23,7%. Безработицата сред младите хора е особено висока в Испания (56,5%) и Гърция (59.7%) (януари 2013 г.). Австрия и Германия са единствените две страни с младежката безработица по-ниско от 10%. На особен риск са млади хора, с най-много по-ниска дипломата за завършено средно образование.

Също толкова тревожно е, че младите хора са склонни да останат безработни за по-дълго време. Дългосрочната безработица не само влияе негативно на вероятността от последваща заетост, но също така дава негативни ефекти в дългосрочен план,за бъдещото кариерно развитие, психичното здраве и благополучие. Ръста наброят на младите хора, които не са ангажирани нито в работа, нито в образование или обучение (така нареченият NEET индекс) е във възход. Тяхният брой се е увеличил до 7,5 млн. млади хора на възраст между 15 и 24 години, както и допълнителни 6,5 милиона млади хора на възраст между 25 и 29 години също са изключени от пазара на труда и образованието в Европа; много от тях са преждевременно напускащи системата на образование и обучение . През 2011 г. годишната икономическа загуба в резултат на високите темпове на NEET до 29-годишна възраст се оценява на € 153 милиарда евро за ЕС (според Eurofound). Тази цифра е изключително висока, в сравнение с около 10 млрд. евро, необходими за подпомагане на гаранция за младежта и по този начин създаването на 2 милиона нови работни места за младите хора до 2013 г.
Младите хора често са ангажирани чрез така наречените "нетипични трудови договори", които много често са свързани с несигурно или уязвимо положение. Не само на непълно работно време, но също така използването на срочни и временни договори, както и стажове, се е увеличил в повечето европейски страни. По-специално, увеличението на временна работа, може да означава, че тези договори са станали единственият начин да останат на работа. На ниво ЕС средният дял на младите хора в временна заетост е над 40%, като се има предвид, че делът на работниците на възраст на възраст между 25 и 54 години е почти четири пъти по-нисък (11.5%) през 2011 г.

От началото на кризата има по-малко младите хора на пазара на труда. Общият процент в ЕС е намалял от 37,3% през второто тримесечие на 2008 г. на 32.8% през второто тримесечие на 2012 година. Това понижение може да означава, че младите хора са решили да отложат влизането им в пазара на труда и да останат по-дълго в образованието или, например, или да се преместят в друга държава. Младежите с по-ниско образование като цяло показват по-ниски нива на заетост и по-големи шансове, че са изложени на риск от изпадане в бедност. Всъщност, поради съкращения в социалните разходи, младите хора имат по-висок риск от бедност днес. Да пребивават дълго с родителите си, не винаги е подходяща стратегия за избягване на бедността, тъй като друг член ан семействоро може да е безработен и това да намали доходите на домакинството.

През декември 2012 г. Европейската комисия провъзгласи пакет от реформи за младежка заетост целящ създаването на повече раб места. Този пакет се състои от мерки, които да подпомогнат страните членки да се справят с млад безработица и социална изолация. Пакетът предтсвлява инициативи за по-добро регулиране на социално-икономическите условия на на пазара на труда включва предложениетя и препоръки до държавите-членки на Европейския съюз .Целта е да се осигури на младите хора до 25-годишна възраст добро качество на продължаващо обучение, професионално обучение, стажове или възможност за работа. Основен елемент е бързата намеса - в рамките на максимум на четири месеца, след напускане на формалното образование .
Нстоятелно се призовават държавите-членки да създадат силни партньорства с работодатели, гарантират ранна интервенция от (регионални) службите по заетостта и други партньори, подкрепящи младите хора (като синдилани организации и специализирани услуги младежки) и да се вземат мерки за подпомагане възможноста на трудова интеграция, като се използва пълноценно Европейския социален фонд и другите структурни фондове за тази цел. Също така ще се оценява и непрекъснато подобряване на схемите за гарантиране на младежта. Комисията ще подкрепи държавите-членки чрез финансиране от ЕС, като насърчава обмена на добри практики, наблюдение на неговото прилагане и от повишаване на осведомеността. Държавите-членки следва да въведат схема за гаранция за младежта възможно най-скоро.
Препоръките на Комисията трябва да могат да бъдат приложени бързо без много затруднения. В много държави-членки вече са въвели няколко ориентирани към насърчаване на заетостта , които биха могли да бъдат гладко превърнати в схемата за гаранция за младежта.
Тези мерки образуват плодородна почва за предприемане на по-амбициозен , всеобхватен и стратегически подход към младежкатите програми. Във Финландия съществува програма наречена „Социалан гаранция за младежта“, която е най-близка до препоръките на Комисията. При нея 83,5% от финландските млади хора, търсещи работа получават успешна интервенция в рамките на три месеца от регистриране като безработни през 2011 година. Схемата е или предоставяне на възможности за завършване на професионална квалификация, особено за преждевременно напусналите училище, или гарантиране на всеки млад човек под 25 години, и наскоро завършили студенти (под 30 години), по-нататъшно образование или обучение или работа в рамките на 3 месеца от настъпването на безработица. От съществено значение за финландската схема за младежка гаранция е сътрудничеството и партньорството със синдикатите.
В Швециа пък гаранцията като инструмент е въведена оше през 1984 година. Съласно тази младежка гаранция на всички младежи между 18 и 24 години им се предлага образование и професионалноориентиране, дейности за търсене на работа, професионален стаж /опит, образование и обучение.
Субсидирана заетост се предоставя и на младите хора, които са неуспешни в рамките на първите 15 месеца от гаранцията за младежта. Освен Австрия, Дания, Германия, Полша, Норвегия и Холандия всички са програми, предлагащи ранно напускане на училище или стаж на млади безработни хора, обучение, активни мерки на трудовия пазар или предложения за работа за определен период от време. Тези програми се различават по отношение на правата, степента на участие на социалните партньори и други заинтересовани участници, специфичките мерки, които предоставят и периода от време, в рамките на който следва да се предлагат мерки.
Люксембург прилага план за действие за заетостта на младите хора, който включва гаранция за младежта през 2012 година. Същото се отнася за Франция, която планира да създаде 100 000 работни места за младите хора през 2013 г., и започна младежката гаранция през декември миналата година. По същия начин, в други страни като Италия (за стаж) и Португалия (по професионално стаж за младите безработни) са отговорили на високо ниво и увеличаване на младежта.
На 28 феруари 2013 Европейският парламент и Европейската комисия, Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) прие гаранция за младежта .
Съветът постигна политическо съгласие по препоръка към държавите-членки за установяване на "гаранция за младежта" която имат за цел да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 години, които загубят работата си или не си намерят работа след напускане на формалното образование бързо получават качествено предложение за работа, продължаване на образованието, професионално обучение или стаж.
Те трябва да получат такова предложение в рамките на 4 месеца от настъпването на беработицата или напускане на формалното образование. "Гаранцията за младежта" е предназначен да осигури плавен преход между училище и работа и подкрепа на интегрирането на пазара на труда , за да не се изолира малдия човек
6.0 милиарда евро са разпределени в предстоящата многогодишна финансова рамка. Това е недостатъчно, но това е стъпка напред.